• Ohodnocovanie podnikov a ich majetku
    =>  Pri predaji/kúpe podnikov

=>  Pre bankové záruky

=>  Vytváranie spoločných podnikov

=>  Financovanie projektov

=>  Likvidácie

  • Technicko-ekonomické štúdie
  • Podnikateľské zámery
  • Financovanie projektov

PROCONSULT je špecialistom pre ohodnocovanie podnikov  a    ich   majetku.   Poskytujeme      trhové ohodnotenie    podnikateľských    subjektov,  ako aj ohodnotenie   ich   majetkových    častí – hnuteľného, nehnuteľného a nehmotného majetku.

Znalosť správnej trhovej hodnoty podnikateľského subjektu    je  dôležitá   predovšetkým pri vstupe do spoločných   podnikov,   predaji   podnikov,   alebo akvizíciách.    Pod   správnou   hodnotou   v prípade trhového   ohodnotenia  sa  pritom rozumie hodnota akceptovaná  trhom,   kde   existujú    predávajúci a kupujúci pre ohodnocovaný majetok.

Pre  ohodnocovanie    strojov,   zariadení,   zásob a ostatných    aktív    podnikov    používame     vlastnú metodológiu, ktorá umožňuje stanoviť   najreálnejšie ohodnotenie týchto aktív.   Za  osem  rokov    práce v tejto  oblasti   sme   získali    bohaté   skúsenosti a disponujeme   vlastnou    databázou   porovnávacích údajov.

Ohodnotenie   prevádzame    vo   forme  expertných posudkov,   ktoré     umožňujú   širšiu        variabilitu oceňovacích   metód  a   používajú sa predovšetkým v rozhodovacích procesoch  manažmentu,   alebo vo forme znaleckých posudkov, potrebných pri konaní s orgánmi štátnej správy.

Technicko-ekonomické   štúdie     sú   podkladovým materiálom   pre    rozhodovací    proces  o budúcich investíciách,    modernizáciách    výroby.    Obsahujú všetky dôležité vstupy pre analýzu projektu – nároky na materiál a polotovary, ľudské zdroje, technológiu, stavby.    Z    týchto     podkladov   je     generovaná finančno-ekonomická    analýza    projektu  s     jeho ukazovateľmi efektívnosti.

Sila PROCONSULTU tkvie v schopnosti spracovať vstupné    časti    projektu    v   oblasti       technológií, dispozičného   riešenia,      logistiky   na         vysokej profesionálnej      úrovni,     vďaka      technickým   a technologickým     vedomostiam   z  oblasti výroby a návrhu technológií.

V   projektových   riešeniach   pomôžeme pri návrhu spôsobu   financovania     projektov.      Spracujeme podnikateľský    zámer   pre komunikáciu s budúcimi investormi     a hľadaní optimálnej formy financovania projektu.